Çerez Örnek

Akreditasyon

İlahiyat Lisans Programının Amaçları:

İlahiyat lisans programının amacı; ulusal ve uluslararası alanda istihdam edilebileceği tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları için gerekli olan dini bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, ilahiyat bilim dallarının temel esas ve prensipleri kavramış, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürerek takip ve analiz edebilen, problem çözme yeteneği olan, etik değerleri benimsemiş, sosyal sorumluluk bilincine sahip, bilgi ve deneyimlerini ifade edebilen, farklı dini disiplinler arasındaki etkileşimleri anlayabilen ilahiyatçılar yetiştirmektir.

Program mezunlarından Milli Eğitim Bakanlığı’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-İmam Hatip Liseleri Meslek dersleri öğretmeni olmaları; Diyanet İşleri Başkanlığı birimlerinde görev almaları; Arş. Gör. olarak akademisyenliğe adım atmaları beklenmektedir. Bu çerçevede tüm mezunlarımız; Kamu ve özel eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu Din Eğitimi alanında bilim uzmanı gereksinimi karşılayacaktır.

 • Araştırma ve geliştirme kapsamında din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgiler üretmek.
 • Bireysel ve toplumsal dini ve ahlaki sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini anlamlandırma yeteneği kazandırarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturmak.
 • Toplumun farklı inanç ve dezavantajlı bireylerine yönelik rehberlik yapmak.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz etmek.
 • Milli, manevi, bilimsel, kültürel ve toplumsal etik değerleri kazandırmak ve bu değerlerin uygulanmasında rol model geliştirmek.
 • Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama ve öğretme becerisine sahip olur.
 • Alanındaki klasik ve güncel kaynakları tanır ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • İlahiyat alanında temel bilgi, kavram, görüşleri ve tarihsel süreçleri kavrar ve yorumlar.
 • Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir, disiplinler arası bakış açısıyla değerlendirme yapar.
 • İlahiyat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma, eğitim öğretim, din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Doğru düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile toplumun farklı inanç ve dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik rehberlik yapar.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması sürecinde bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Modern eğitim-öğretim metotları ve teknolojik materyali alanı ile ilgili faaliyetlerde kullanır.
 • Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda uygulanmasında rol model olur.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır ve yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturur.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz eder.
 • Türk-İslam tarihini bilir ve İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirir.

 

İlahiyat Lisans Programı Çıktıları:

 

 

1- Dinin ne olduğu, insan hayatındaki yeri, dinî metinlerin nasıl anlaşılacağı, nasıl    

açıklanacağı, nasıl yorumlanacağına dair temel bilgileri öğrenir.

 

2- Kur'ân-ı Kerim'i tecvid kurallarına uygun olarak yüzünden düzgün bir şekilde okuyabilir.    3- Dinî hizmetleri ifa edecek derecede yeterli ezbere sahiptir.

 

4- Başta Kur'ân-ı Kerim ve hadis-i şerifler olmak üzere çoğu Arapça olan İslamî literatürü doğru bir şekilde okuyacak, anlayacak ve sözlü-yazılı olarak aktarabilecek düzeyde yeterli Arapça bilgisine sahiptir.

 

5- Okuduğu Kur'ân ayetlerinin mânâlarını doğru bir şekilde verebilir, onları tarihî ve lisanî bağlamlarına uygun düşecek şekilde anlayıp, günümüze hitap edecek şekilde yorumlayabilir.

 

6- Hz. Peygamber'in kavlî, fiilî ve takrirî sünneti ve bu çerçevede oluşan hadis literatürüne hakim olur, bunları hayata geçirme bilgi ve becerisine sahiptir.

 

7- İslam'ın temel inanç esaslarını akli ve nakli delilleriyle birlikte bilir. Bu esaslara dayalı olarak oluşturulup geliştirilen belli başlı kelami ve felsefi düşünce yapılarını öğrenir.

  

8- İslam'ın temel ibadet esaslarını ve bunların uygulama şekillerini Kur'an ve sünnet temelinde bilir. İslam hukukunda yer alan muamelata dair düzenlemeleri, asli kaynaklardaki delilleri ışığında öğrenir. Bunları, günümüz modern hukuk anlayışlarıyla mukayese etmek suretiyle günümüze adapte etme becerisi kazanır.

 

9- İslam tarihi boyunca dinî metinlerin anlaşılma, yorumlanma ve hayata geçirilme biçimleri olarak ortaya çıkan itikadî-siyasî, fıkhî-amelî, tasavvufî, felsefî düşünce ekollerinin doğuş sebepleri, teşekkül süreçleri, öne çıkan bilginleri, görüşleri, eserleri ve İslam düşüncesine katkıları hakkında temel bilgileri öğrenerek farklı inanç ve düşünceye sahip kişi ve topluluklara karşı hoşgörülü davranma bilincini kazanır.

 

10- İslam'ın temel ahlak esaslarını Kur'an ve sünnet temelinde öğrenir. Bunlara dayalı olarak oluşturulup geliştirilen ahlak öğretilerini ve tasavvufi gelenekleri tarihî süreçleri ışığında ele alıp inceler ve buradan hareketle günümüze yönelik ideal ahlakî şahsiyet modelleri geliştirir.

  

11- Genelde dinler tarihini, özelde İslam tarihini kesintisiz bir bütün olarak ele alıp günümüze getirir. Buradan hareketle insanlığın dinî serüvenini farklı medeniyetler bazında karşılaştırmalı bir şekilde incelemek suretiyle günümüz dinî anlayış ve hareketlerini doğru bir şekilde değerlendirme imkanı bulur.

  

12- Gerek fıtrî donanım (akıl, kalp ve duyular), gerekse ilahî vahiy bazında insanlığın sahip olduğu temel bilgi kaynaklarını ve bunlara yaklaşım tarzlarını araştırmak suretiyle tarih boyunca bunlara dayalı olarak ortaya çıkmış olan farklı felsefi düşünce yapılarını ve akımlarını eleştirel bir yaklaşımla inceler. Buradan hareketle modern dünyada ortaya çıkan farklı anlayışları ve bunlar etrafında oluşan düşünce akımlarını sağlıklı bir şekilde anlar ve değerlendirir.

 

13- Fert ve toplum bazında insanları harekete geçiren temel psikolojik ve sosyolojik dinamikleri öğrenmek suretiyle onlara doğru bir dinî inanç, ibadet ve tutum tarzı kazandırma esas ve yöntemlerini öğrenir ve bu sayede verimli bir şekilde dinî hizmet yürütme imkanı elde eder.

 

14- İslam tarihi boyunca farklı coğrafyalar üzerinde ortaya çıkan ve gelişen İslam Medeniyetinin siyasî, edebî, kültürel, bilimsel, sanatsal, estetik...vb. değişik yönlerini keşfeder ve bunların günümüz dünyasına ulaşan yansımalarını tespit etmek suretiyle kalıcılıklarına ve devamlılıklarına katkıda bulunur.

 

15- Tarihî süreç içinde İslam kültür ve medeniyetini sonraki nesillere aktaran eğitim öğretim kurumlarını incelemek suretiyle bunların temel işleyiş esaslarını ve yaklaşımlarını öğrenir. Bunları günümüz modern eğitim öğretim yöntemleriyle mukayese etmek suretiyle günümüz için ideal dinî eğitim öğretim anlayışları geliştirir ve bunları başarıyla uygular.

  

16- İslam'ın temel kaynaklarına erişim, dinî literatürü takip, tetkik ve tahlil gibi konularda mevcut teknik ve teknolojik imkanları, güncel gelişim sürecini de göz önünde bulundurarak kullanma ve uygulamaya koyma becerisi edinir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ